Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมสำหรับเด็กตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีมาตรการการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างเหมาะสม โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนไปยังต่างประเทศ และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

กรุณาอ่านรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับครอบคลุมถึงร้านค้าปลีก เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ช่องทาง Social Media ช่องทางการสื่อสาร Online และสถานที่อื่น ๆ ที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งนโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านประกาศหรือการแจ้งเตือน และจะมีผลทันทีที่ได้มีการเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น โปรดกรุณาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ และบริษัทฯ อาจจะดำเนินการขอความยินยอมในบางกรณี หากเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องได้รับความยินยอม

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อม จากท่านหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา งานอีเวนท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลสำรวจ อีเมล ช่องทางโซเชียลมีเดีย ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) สมาคมที่ท่านเป็นสมาชิก จากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของเรา และ/หรือจากบริษัทคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

(1). ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ สถานภาพสมรส จำนวนบุตร อาชีพ สถานที่ทำงาน อุตสาหกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เช่น หมายเลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม หากเกี่ยวข้อง) ความสนใจส่วนตัว ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Social Media (เช่น ชื่อบัญชี ชื่อผู้ใช้งาน ไอดีไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก) ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเอกสารระบุตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น) รูปถ่าย เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ 

(2). ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล เวลาที่สามารถติดต่อได้ และรหัสประจำตัวสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

(3). ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี รายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์

(4). ข้อมูลการเป็นสมาชิก เช่น รายละเอียดข้อมูลบัญชีสมาชิก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์และสินค้า (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน วันที่และ/หรือเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ์และสินค้า หลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์และสินค้า)

(5). ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ประวัติการค้นหา คุกกี้ (Cookies) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ Social Media เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม 

(6). ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ประวัติการซื้อ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของท่าน ความสนใจส่วนตัวของท่าน และข้อมูลที่ได้รับจากการบริโภคผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงความคิดเห็นและ/หรือข้อร้องเรียนของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ

(7). ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ [อายุครรภ์ กำหนดคลอด] โรคประจำตัว ข้อมูลภูมิแพ้ ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงอาการแพ้ และข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา (ที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตนของท่าน)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้า และการให้บริการต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน รวมถึงข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ท่านจะได้รับจากทางบริษัทฯ

ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัทฯ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลอื่นๆ ของบุตรและภรรยาของท่าน ท่านควรมั่นใจว่าท่านมีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หรืออาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากฐานความยินยอมที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการให้บริการของบริษัทฯ แก่ท่าน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญากับท่าน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เราแจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือมีการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายเกิดขึ้น  ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง/ผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณีเท่านั้น หรือตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ ทราบว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง/ผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี โดยไม่เจตนา บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันที หรือยังคงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปถ้าบริษัทฯ สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากการขอความยินยอม หรือตามที่กฎหมายอนุญาต  

ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิด หากความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของท่านเอง หรือ เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย

2. Cookies
เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการจากท่านโดยอัตโนมัติผ่านการใช้ Cookies 

Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม หรือเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อท่านได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกครั้งในคราวหลัง เครื่องก็จะจำได้ทันทีว่าท่านเคยได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้ว 

Cookies ไม่ใช่โปรแกรมที่จะเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานแล้วทำลายไฟล์ต่าง ๆ แต่มีไว้เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถติดตามว่าผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ใดบ้าง กล่าวคือ ในการใช้งานเว็บไซต์แต่ละครั้งนั้น ผู้ใช้งานเริ่มต้นใช้งานจากหน้าเว็บไซต์ใด และสิ้นสุดการใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ใด รวมถึงความถี่ในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ บริษัทฯ ไม่ได้ใช้ Cookies เพื่อตรวจสอบ หรือระบุตัวตนว่าผู้ใช้งานคือใคร เพียงแต่ใช้ Cookies เพื่อที่จะตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วหรือไม่

หากท่านไม่ประสงค์ให้ Cookies เข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถเลือกคำสั่งให้เบราว์เซอร์ปฏิเสธ Cookies ได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านปฏิเสธการติดตามโดยคุกกี้ ความสามารถในการใช้งานท่านทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด  

ประโยชน์ของ Cookies : 

(1). ใช้จัดเก็บข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการให้ตรงตามความต้องการของแต่ละท่านให้มากที่สุด ซึ่ง Cookies เหล่านี้จะเริ่มเก็บข้อมูลหลังจากที่ท่านใส่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้งานระบบสมาชิก และจะหยุดการจัดเก็บข้อมูลเมื่อท่านออกจากการใช้งานระบบสมาชิก หรือ log out 

(2). ใช้ประเมินจำนวนผู้เข้าชม การใช้เบราว์เซอร์แต่ละประเภทจะมีการใช้ Cookies ที่แตกต่างกันออกไป ทำให้สามารถจำแนกการใช้งานของผู้เข้าชมทั้งที่เป็นสมาชิก และมิได้เป็นสมาชิกได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการนำเสนอโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยประเมินจากความสนใจ และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต

(3). ใช้ตรวจสอบความถี่ในการใช้งาน หรือรูปแบบการเข้าชม การตรวจสอบ Cookies นี้นอกจากจะทำให้บริษัทฯ เข้าใจถึงลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีผลต่อการปรับปรุงบริการของบริษัทฯ เนื้อหา การโฆษณา และการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ในเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล 

3. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของท่าน
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีดังต่อไปนี้

3.1 วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ดำเนินการโดยจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

บริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณีซึ่งจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ดังนี้

1) การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการติดต่อสื่อสาร การขาย การตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น ส่วนลด การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการอื่นๆ จากบริษัทฯ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้การสนับสนุนและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้

2) การเเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากเอกสารยืนยันตัวตน (เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตรประจำตัวประชาชน) เพื่อระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตนในขั้นตอนการสมัครสมาชิก จัดเตรียมสินค้าและให้บริการ ดำเนินการเกี่ยวกับการรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ และจัดเก็บเป็นหลักฐานของการตรวจสอบยืนยันตัวตน ที่บริษัทฯ ไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้

2. ข้อมูลสุขภาพ (เช่น โรคประจำตัว) เพื่อประเมิน พัฒนา สังเกตการณ์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ เพื่อมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalization) และเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของท่านอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ (Profiling) เพื่อให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทฯ ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ และ/หรือการเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับบุตรของท่าน

3) การติดต่อจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้การสนับสนุนและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อรับข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็ก ที่ไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ใช้ผลิตภัณฑ์นมสำหรับทารก หรือสื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์นมสำหรับทารก

4) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งอาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ หากเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม สำหรับกรณีที่ท่านให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใดก็ได้ โดยท่านสามารถติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) เบอร์โทร 02 740 3488 เพื่อถอนความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้านี้

3.2 วัตถุประสงค์ที่อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ

บริษัทฯ อาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กล่าวคือ (1) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (3) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก เพื่อให้สมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ (6) เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัทฯ ที่เหมาะสมให้แก่ท่าน

2) เพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่าน เพื่อมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น ข่าวสาร การโฆษณาทางการตลาด การขาย ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็ก ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ และการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมการเสนอการขาย ข้อเสนอและสิทธิพิเศษ แคมเปญ งานกิจกรรม งานสัมมนา การจัดให้มีการชิงโชค การชิงรางวัล การตั้งบูธและอีเว้นท์เพื่อพบปะกับท่าน รวมถึงการส่งเสริมการขายอื่นๆ และบริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการเข้าร่วมงานกิจกรรมของบริษัทฯ

3) เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับท่าน (ซึ่งรวมถึงการลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา การดำเนินการตามข้อตกลงหรือสัญญา การยกเลิกข้อตกลงหรือสัญญาก่อนกำหนด และการขยายอายุข้อตกลงหรือสัญญา) เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบ การยืนยันและการยกเลิกธุรกรรม เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อของท่าน การจัดส่ง การรับสินค้า และการส่งคืนสินค้า การคืนเงินและการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ

4) เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่ท่าน ตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองตัวตนของท่าน

5) เพื่อให้ท่านเข้าร่วมโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty Program) โปรแกรมการสะสมคะแนน การชิงโชค การจับรางวัล และช่องทางสื่อสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น การส่งข้อความหรืออีเมลแจ้งเตือน) ซึ่งรวมถึงการประมวลผลและจัดการการลงทะเบียนบัญชีสมาชิกของท่าน การลงทะเบียนรับของขวัญ ของสมนาคุณ สิทธิพิเศษต่าง ๆ การประมวลคะแนน การสะสม เพิ่ม หรือแลกคะแนน รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับ เช่น การจัดส่งของรางวัลให้กับท่าน

6) เพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่านตามที่ท่านขอหรือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ เพื่อจัดการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกับการบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นคำถาม คำขอ คำร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และรับบริการของบริษัทฯ เพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิค เพื่อแจ้งและให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแก่ท่าน เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

7) เพื่อมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับ เพื่อประเมินความความสนใจหรือพฤติกรรมของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ และเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของท่าน จากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การประมวลผลจากชนิดของผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ท่านบริโภคหรือได้รับ ช่องทางที่ท่านต้องการได้รับการติดต่อ เพื่อรู้จักท่านมากขึ้น เพื่อแก้ไขและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

8) เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการ สังเกตการณ์ การบริการ เพื่อกำหนดประสิทธิภาพของแคมเปญทางการตลาดของบริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ที่เรามอบให้แก่ท่าน รวมถึงระบบและการดำเนินธุรกิจของเรา

9) เพื่อจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบการสื่อสาร การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน

10) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย โดยรวมถึงเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม และเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

11) เพื่อปกป้องประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของบริษัทฯ และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบและป้องกันการกระทำผิดภายในสถานที่ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและรายงานอาชญากรรมที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น เพื่อดำเนินการบริหาร การจัดทำรายงาน นโยบายภายในตามขอบเขตในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

12) เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมบริษัทฯ เช่น ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การโอน หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายรายอันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

13) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เมื่อมีการร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และสินค้า และบริการ ให้แก่ท่านได้ ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาและท่านอาจได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาส นอกจากนี้ การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่บริษัทฯ หรือท่านต้องปฏิบัติตาม และอาจมีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่เรียกเก็บค่าใช้บริการเว็บไซต์ใด ๆ จาก ท่าน ซึ่งในบางครั้งบริษัทฯ อาจมีการส่งอีเมลถึงท่าน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และบริการต่าง ๆ จากบริษัทฯ หากท่านไม่สนใจหรือไม่มีความประสงค์ที่จะรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ทุกเมื่อ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม
ในกรณีที่ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรงหรือจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าหรือแจ้งตามนโยบายฉบับนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ให้ความยินยอม สำหรับบางกรณีที่บริษัทฯ ต้องอาศัยความยินยอมจากท่าน ท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน รายการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรม ส่งเสริมการตลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นบน www.danoneprolife.com อาจได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่าง ๆ หรืออาจมีการสนับสนุนร่วมกันจากบริษัทคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วน หรือทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวมจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว อาจถูก เปิดเผยแก่บริษัทที่ให้การสนับสนุน บริษัทคู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ซึ่งท่านจะได้รับแจ้งให้ทราบก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล และอาจขอความยินยอมจากท่าน สำหรับบางกรณีที่บริษัทฯ ต้องอาศัยความยินยอม ในกรณีนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะดังกล่าว ท่านมีสิทธิพิจารณาตัดสินใจไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ เหล่านั้นที่จัดขึ้นได้ หรือไม่ให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ท่านอาจเข้าเยี่ยมชม หรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ (“เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก”) ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทฯ ผ่านทาง link ที่ปรากฏอยู่บน www.danoneprolife.com โดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังกล่าว ท่านมีหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวในการอ่าน และทำความเข้าใจในนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น ๆ บริษัทฯ ไม่จำต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดใด ๆ สำหรับความสุญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านได้ใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก 
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้แน่ใจว่าระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ตัวอย่างเช่น มีการจัดการเพื่อรักษาความลับ หรือมาตรการความมั่นคงปลอดภัยอื่น ๆ)

5.1 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น หรือก่อนที่จะมีการส่งผ่าน หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รายละเอียดของการเปิดเผยข้อมูล สามารถติดตามได้จากเงื่อนไขการให้บริการ ข้อตกลงการใช้งาน หรือตามนโยบายฉบับนี้

5.2 บริษัทฯ อาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของบริษัทฯ หรืออำนวยความสะดวกในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน โดยบริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และขนส่งสินค้า (3) ผู้ให้บริการด้านการสำรวจข้อมูล (4) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณาและการตลาด (5) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud) (6) ผู้ให้บริการการด้านการจัดงานกิจกรรมหรืออีเวนท์ (7) ผู้ให้บริการด้านการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ ในการให้บริการต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทฯเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด

5.3 ในรายการส่งเสริมการขายบางรายการอาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้การสนับสนุนซึ่งการขอข้อมูลเหล่านี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้ให้การสนับสนุน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนเปิดเผย หรือส่งผ่าน หรือโอนข้อมูลหรือแจ้งตามนโยบายฉบับนี้

5.4 ในบางกรณี ท่านอาจได้รับเสนอโอกาสเพื่อรับข้อมูลหรือข่าวสารพิเศษจากบุคคลอื่น ๆ เมื่อท่านตกลงรับข้อมูลดังกล่าว ชื่อและอีเมลของท่านจะถูกเปิดเผยไปยังบุคคลอื่น ๆ เหล่านั้น

5.5 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลเป็นกรณีพิเศษไปยัง [บริษัทแม่ บริษัทในเครือ หรือหน่วยงานรัฐที่อาจเกี่ยวข้อง] ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือเมื่อบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้น จะมีผลต่อการจำแนก, การติดต่อ, การดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของทางบริษัทฯ หรือเป็นต้นเหตุแห่งความกระทบกระเทือน หรือความเสียหายใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการของทางบริษัทฯ จากการแทรกแซงหรือ ละเมิดสิทธิ์และทรัพย์สินใด ๆ ไม่ว่าด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต่อการรักษาการพัฒนา การให้บริการ ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ

5.6 ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานราชการ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลอื่นในกรณีที่บริษัทฯ เชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

5.7 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับที่ปรึกษาภายนอก รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ให้คำปรึกษาด้านอื่น ๆ ต่อสู้สิทธิ และเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย

5.8 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ เช่น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเกี่ยวข้องกับการขาย การโอน หรือการให้จัดหาเงินทุน อันเป็นสาระสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเราหรือทรัพย์สินของเรา รวมถึงกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการดำเนินคดีล้มละลาย

ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น ท่านเองก็อาจตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกัน บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้น บริษัทอาจมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่อาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น เราอาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมาย
6. ทางเลือกของท่านในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของท่านต่อข้อมูลส่วนบุคคล
หากท่านระบุความต้องการที่จะรับทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์และสินค้า รวมทั้งบริการของทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสินค้ารวมทั้งบริการตามที่ท่านต้องการต่าง ๆ ไปยังท่านทางจดหมาย หรืออีเมล หรือช่องทางการติดต่อท่านอื่นๆ

หากท่านไม่ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารใด ๆ จากทางบริษัทฯ กรุณาระบุในหมวดข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคลว่าท่านไม่ต้องการรับทราบข้อมูล หรือ แก้ไขความต้องการในหมวดดังกล่าว โดยใช้ Username และ Password เพื่อแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูล ในรายการส่งเสริมการขายบางรายการ แต่หากท่านระบุความต้องการที่จะรับข้อมูลการส่งเสริมการขายตอนลงทะเบียน บริษัทฯ อาจขอข้อมูลอีเมลของท่านอีกครั้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น ท่านจึงอาจได้รับจดหมาย หรืออีเมลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการส่งเสริมการขายดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิ์ปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง Cookies ได้ด้วยตัวท่านเอง โดยเปลี่ยนแปลงที่เบราว์เซอร์ในหมวด browser preferences ให้ตรงกับความต้องการของท่าน ท่านมีสิทธิ์เลือกใช้งาน Cookies ทั้งหมด หรือไม่ใช้งานเลยก็ได้ ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ต้องการใช้งาน Cookies ใด ๆ หรือทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรืออาจไม่ได้รับบริการทั้งหมด หรือแต่บางส่วน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

1) สิทธิเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจกำหนดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการดังกล่าวได้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมาย

2) สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการคัดค้านดังกล่าวของท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

3) สิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

4) สิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ นั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

6) สิทธิขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจกำหนดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการดังกล่าวได้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมาย

7) สิทธิในการร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหากบริษัทฯ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในการถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ แต่การถอนความยินยอมอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการบางอย่าง ให้แก่ท่านได้
7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และลบข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ด้วย Username และ Password ซึ่งท่านสามารถแก้ไขได้ทุกเวลา เมื่อท่านต้องการ ทั้งนี้ ท่านยืนยันว่าข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้ทำการแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

หากท่านลืม Username และ/หรือ Password ให้ท่านไปที่หน้าหลักหรือหน้าสมัครสมาชิก แล้ว Click ที่ “ลืม Password” แล้วโปรแกรมจะนำท่านไปสู่หน้า Forget Password หลังจากนั้นเพียงแค่กรอก E-mail address ที่ใช้ในลงทะเบียนครั้งแรก โปรแกรมจะส่ง Login name และ Password ไปยังอีเมลที่ท่านใช้สมัครโดยอัตโนมัติ 

8. ข้อควรระวังเรื่องข้อมูลสูญหาย ถูกใช้ในทางที่ผิดและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน
ท่านต้องใช้ Username และ Password ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงเป็นผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นได้ ท่านอาจแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยการใช้ Username และ Password ของท่านเอง ท่านไม่สามารถโอนความเป็นสมาชิกให้แก่บุคคลอื่นใดได้ และท่านมีหน้าที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Username และ Password ไว้เป็นความลับ และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นใดทราบ ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบัญชีสมาชิกของท่าน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านทราบว่ามีบุคคลอื่นเข้าใช้งานบัญชีสมาชิกของท่านโดยมิชอบ ให้ท่านแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที 

บริษัทฯ จะไม่มี การถาม Password ของท่านซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ หรือส่งอีเมลสอบถาม หากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นโปรด Log out ทุกครั้งเมื่อท่านไม่ต้องการใช้บริการของบริษัทฯ หรือปิดเบราว์เซอร์เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้บัญชีสมาชิกของท่าน 

เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าการส่งข้อมูลผ่านทาง Internet นั้นไม่มีการรับรองความปลอดภัย 100 % ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับรองความปลอดภัยในการส่งข้อมูลใด ๆ ผ่านทาง Internet ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลมายังบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ส่งข้อมูลกลับไปให้ท่าน แต่ทางบริษัทฯ จะพยายามจะรักษาความปลอดภัยของระบบให้ดี และเหมาะสมทุกครั้งเมื่อมีการส่งผ่านข้อมูลใด ๆ 
9. เรื่องอื่น ๆ ที่ท่านควรทราบ
โปรดระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในขณะที่ท่าน Online อยู่ เช่นในกรณีของการใช้ Message Board, การ Chat และอีเมล เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้อาจถูกเก็บ และใช้โดยผู้อื่นได้ ดังนั้น ท่านต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว Username และ Password ของท่านไว้เป็นความลับ
10. ติดต่อ
หากท่านมีข้อสงสัยแต่ประการใด หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทาง th.privacy@danone.com หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่ฝ่ายกฏหมาย บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 801 ชั้น 8 อาคารอับดุลราฮิม เพรส 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 แล้วบริษัทฯ จะติดต่อท่านกลับไป

อัพเดตข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ: 14 พฤษภาคม 2564