ประกาศความยินยอม

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") จึงขอความยินยอมจากท่าน เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ https://danoneprolife.com/th/privacy-policy และรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว ซึ่งระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ในกรณีที่ต้องขอความยินยอมเป็นการเฉพาะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้ายินยอมรับการติดต่อจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า เพื่อรับข้อมูลสุขภาพ กิจกรรมการตลาด การติดต่อสื่อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และการบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า

บริษัทฯ จะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามประกาศกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พศ. 2564)